Regulamin korzystania z usług Kliniki Skin Quality

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Regulamin określa zasady korzystania z oferty usług świadczonych, w prowadzonej przez Skin Quality sp. z o.o. zwanej dalej „Skin Quality”.
2. Klienci Skin Quality przed rozpoczęciem korzystania  z usług zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Zawierając umowę z Skin Quality, Klient jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.
3. Szczegółowy zakres usług wykonywanych w Klinice Skin Quality znajduje się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.skinquality.pl
4. Oferta Skin Quality przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie oraz osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą skorzystać z usług Skin Quality wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody, w formie pisemnej, przez rodzica bądź przedstawiciela ustawowego, który ponosi odpowiedzialność wynikająca z faktu wyrażenia takiej zgody.
5. Skorzystanie z oferty usług świadczonych przez Skin Quality poczytuje się za akceptację Regulaminu i zobowiązanie Klienta do jego przestrzegania.
6. Niezastosowanie się przez Klienta do postanowień Regulaminu, w szczególności podanie nieprawdziwych informacji lub wprowadzenie w błąd, co do stanu zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania zabiegów, zwalnia Skin Quality z odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zatajenia bądź podania nieprawdziwych informacji, dotyczących stanu zdrowia Klienta.

§ 2

1. Skin Quality prowadzi działalność zgodnie z wszelkimi wymaganiami higienicznymi i sanitarnymi, przewidzianymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Usługi świadczone w Skin Quality wykonywane są przez profesjonalny, odpowiednio wykwalifikowany personel, przy użyciu urządzeń oraz środków najwyższej jakości, dopuszczonych do użytku zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Terminy i rezerwacja wizyt
§ 3

1. Skin Quality świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 oraz w soboty 9:00-16:00.
2. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość realizacji usługi w innych godzinach, po wcześniejszym ich ustaleniu i dokonaniu rezerwacji terminu w sposób przesadzony w pkt 4 niniejszego paragrafu.
3. Usługi wykonywane są w terminach indywidualnie ustalonych z Klientem, na podstawie dokonanej rezerwacji wizyty w Skin Quality.
4. Rezerwacji wizyty można dokonać osobiście w recepcji Skin Quality, telefoniczne, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez aplikację Booksy.
5. Odwołanie rezerwacji wizyty może nastąpić bezkosztowo, w okresie na 24 godziny przed dniem ustalonej wizyty. W tym celu Klient powinien poinformować Skin Quality o odwołaniu rezerwacji drogą telefoniczną, smsem, przez aplikację Booksy lub drogą mailową. Odwołanie rezerwacji drogą telefoniczną jest skuteczne tylko w przypadku odebrania połączenia przez pracownika gabinetu pod numerem telefonu: 691451299. W przypadku braku możliwości realizacji połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać wiadomość sms na w.w. numer telefonu, zawierającą informację o odwołaniu wizyty.
6. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach pakietu, przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten uznaje się za wykonany.

§ 4

1. Pierwszeństwo w wykonaniu usługi mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji wizyty.
2. Klient, który dokonał rezerwacji wizyty, zobowiązany jest przybyć do Skin Quality najpóźniej na 10 min przed uzgodnioną godziną, w celu wypełnienia koniecznej dokumentacji oraz należytego przygotowania się do zabiegu.
3. W przypadku spóźnienia Klienta, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu.
4. Skrócenie zabiegu, o którym mowa powyżej, będzie dotyczyć jedynie skrócenia czasu wykonania etapów zabiegowych, przy zachowaniu wszystkich etapów wchodzących w skład danego zabiegu.
5. Opóźnienie wykonywania zabiegu, z przyczyn leżących po stronie Skin Quality, nie powoduje skrócenia czasu wykonywania zabiegu ani jego poszczególnych etapów.
6. Skin Quality zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu, z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną poinformowani w możliwie najwcześniejszym terminie.
7. W przypadku odwołania zabiegu przez Skin Quality, Klient może wybrać dogodny dla siebie, najbliższy wolny termin zabiegu. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach pakietu, wówczas termin ważności pakietu wydłuża się o okres pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.

Ceny i zasady płatności
§ 5

1. Ceny usług ustalone są w cenniku dostępnym w recepcji Skin Quality, aplikacji Booksy oraz na stronie www.skinquality.pl i wyrażone są w złotych polskich (PLN).
2. Przed rozpoczęciem realizacji usługi Klient informowany jest o jej kosztach.
3. Klient ma prawo do skorzystania ofert promocyjnych przygotowanych przez Skin Quality, w okresie obowiązywania danej promocji lub oferty rabatowej. Informacje o aktualnych promocjach oraz ofertach rabatowych znajdują się w recepcji Skin Quality oraz na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram)
4. Udzielone Klientowi rabaty, zniżki, promocje i vouchery nie sumują się.

§ 6

1. W przypadku zakupu pakietu usług, cena pakietu ustalona jest całościowo za wykonanie wszystkich usług objętych pakietem i jest niepodzielna. Nie ma możliwości wyłączenia usług z danego pakietu, zmiany ich zakresu lub obniżenia ceny za poszczególne z nich.
2. Ważność pakietu wynosi 12 miesięcy. Termin ten jest liczony od dnia, w którym pakiet został wykupiony, chyba że warunki wprowadzonej promocji stanowią inaczej lub specyfika zabiegów wymaga innego okresu ich wykonania.

3. Zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem §6 pkt. 5.

Zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów nie podlegają także wymianie, z zastrzeżeniem §6 pkt. 4.

4. Dopuszcza się zamianę wykupionego zabiegu lub pakietu zabiegów na inny zabieg lub zabiegi będące w ofercie Skin Quality, wyłącznie z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych Klienta lub z powodu awarii sprzętu, przy użyciu którego zabieg lub zabiegi miały być wykonane.

5. Zgodnie z ustawą Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient może pisemnie odstąpić od umowy o świadczenie usług bez podawania przyczyn, w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.

§ 7

1. Zapłata za usługi może nastąpić w formie gotówkowej, za pośrednictwem karty płatniczej w Skin Quality lub w przypadku przedpłaty, przelewem na rachunek bankowy Skin Quality o numerze 57 1050 1025 1000 0090 8119 0473

Bezpieczeństwo i zasady wykonywania usług
§ 8

1. Przed przystąpieniem do wykonania usługi Klient zaznajamiany jest z przeciwwskazaniami zdrowotnymi oraz ewentualnymi wskazaniami do danego zabiegu.

2. Przystępując do zabiegu Klient świadomie oświadcza, iż:

a) Znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu.

b) Wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem oraz zastosowaniem wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione, i są w pełni zrozumiałe.

c) Znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty wykonania.

d) Został poinformowany o charakterystyce wybranych zabiegów, zrozumiał, że są działaniami należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów.

e) Nie będzie żądał zwrotu ceny za zabieg w przypadku, gdy wybrany zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu.

f) Przed przystąpieniem do korzystania z usług Skin Quality uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do zabiegu, jeżeli ze względu na stan zdrowia, zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny.

g) Nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia, nie zażywa leków, nie używa jakichkolwiek innych substancji ani też nie posiada schorzeń, które są przeciwwskazaniem dla danego zabiegu.

h) Dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych i technicznych.

i) Wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienia od niego, w przypadku, gdy dalsze jego kontynuowanie zgodnie z przewidziana procedurą będzie zagrażało jego życiu lub zdrowiu.

3. Jednocześnie Skin Quality doradza wszystkim Klientom, aby przed skorzystaniem z usług Skin Quality, przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych do odbycia zabiegu.

4. Po przeprowadzeniu zabiegu, personel Skin Quality zaleci Klientowi preparaty do pielęgnacji domowej, mające na celu zwiększenie lub wydłużenie planowanego efektu danej usługi.
2. Klienci, przed przystąpieniem do wykonywania zabiegu, zobowiązani są do złożenia oświadczenia o swoim stanie zdrowia oraz braku przeciwwskazań do wykonania usługi (Karta Klienta)
3. Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania usługi.
4. W razie wątpliwości, co do bezpieczeństwa wykonania zabiegu, osoba wykonująca zabieg ma prawo odmówić jego przeprowadzenia lub przerwać jego wykonywanie.

§ 9

1. Na terenie Skin Quality obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych lub innych tego typu urządzeń emitujących dym, zapach lub parę wodną oraz całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i wszelkiego rodzaju środków odurzających.
2. W celu prawidłowej i komfortowej realizacji usług uprasza się Klientów o zachowanie ciszy na terenie Skin Quality.
3. Klient przed rozpoczęciem zabiegu powinien zdjąć całą biżuterię i pozostawić je w miejscu wyznaczonym. Skin Quality nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zabezpieczenie lub utratę przedmiotów przez Klienta.
5. Klient zobowiązany jest pozostawić osobiste rzeczy oraz wierzchnie ubrania w miejscu wyznaczonym. Skin Quality nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza wyznaczonym miejscem.
6. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody, w tym uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia Skin Quality, dokonane przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką (dzieci).

Odpowiedzialność i reklamacje
§ 10

1. Skin Quality nie ponosi odpowiedzialności za niezadowolenie Klienta spowodowane efektem końcowym zabiegu, wynikające z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli zabieg został wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i obowiązującymi standardami.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące usług oferowanych przez Skin Quality należy składać na adres: skinqualityclinic@gmail.com.
3. Przy składaniu oświadczenia reklamacyjnego konieczne jest okazanie dowodu zakupu usługi/towaru w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą).
4. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie 14 dni od daty wpływu reklamacji do Skin Quality.
5. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego w Skin Quality.
6. W przypadku braku zgody Klienta na podpisanie protokołu reklamacyjnego, pracownik Skin Quality sporządzi odpowiednią notatkę na protokole reklamacyjnym.

Postanowienia końcowe
§ 11

1. Klient, w każdym czasie, ma prawo wglądu do treści Regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez Skin Quality i jej personel.
2. Skin Quality zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie. Każda zmiana Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Skin Quality oraz możliwa jest do wglądu w recepcji Skin Quality.
3. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w Regulaminie, rozpatrywane będą z zamiarem osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony tj. Klientów i Skin Quality.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek od 8:00 do 20:00

Soboty od 08:00 do 16:00

 

 

Świadczymy usługi na terenie Warszawy, Kabat, Mokotowa, Ursynowa, Wilanowa.

Zapraszamy na zabiegi endermologii, depilacji laserowej, redukcji celulitu, odmładzania, odchudzania, medyny estetycznej i kosmetologii.

X